Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Εξώφυλλο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ιστορίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδομίας μετά το 16ο αι.Μαρία Κυριάκη
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αντωνίου Γεώργιος
Επιβλέποντες Καθηγητές: Μαμαλούκος Σταύρος, Οικονόμου Αινείας

Κέρκυρα, 2011


Πρόλογος


Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο Η Εξέλιξη των οικισμών και τα Οικιστικά Πρότυπα Ανάπτυξης στη Βόρεια Κέρκυρα, επιλέχθηκε γιατί αφενός συνδυάζει τη θεωρητική μελέτη με την έρευνα-πεδίου κι αφετέρου έχει ως αντικείμενο τους μη επαρκώς μελετημένους επ’ αυτού οικισμούς της Βόρειας Κέρκυρας. Η εξέταση του θεωρητικού υποβάθρου που προκύπτει απ’ τη σχετική βιβλιογραφία δίνει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και συστηματοποίηση των γνώσεων σχετικά και με την πιθανή πρώτη εμφάνιση και εξέλιξη των οικισμών μέσα στο χρόνο. Η έρευνα πεδίου, η οποία κατέγραψε τα στοιχεία των οικισμών μέσα απ’ το πρίσμα του θεωρητικού υποβάθρου, δίνει τη δυνατότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων στο δεύτερο σκέλος της εργασίας, δηλαδή τα οικιστικά πρότυπα, και αφορά στη διαμόρφωση του οικιστικού ιστού των οικισμών της περιοχής μελέτης. Η εξέταση του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί μια προσπάθεια στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για την εξέλιξη των οικισμών και τα οικιστικά πρότυπα ανάπτυξης στη Βόρεια Κέρκυρα, κι εντάσσεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για την Ιστορία της Πόλης και της Κτιριοδομίας μετά το 16ο αι. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην παρούσα εργασία έγινε εντοπισμός και καταγραφή στοιχείων των οικισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το θέμα, μέσα απ’ την καταλογογράφηση. Πιο συγκεκριμένα, καταλογογραφήθηκαν 118 οικισμοί της Βόρειας Κέρκυρας, δηλαδή το σύνολο των οικισμών, ενώ λεπτομερέστερα στοιχεία συγκεντρώθηκαν για τους 63 απ’ αυτούς με επιτόπου έρευνα. Οι 63 αυτοί οικισμοί κρίθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί ως προς τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά τους, τα οποία κατά κανόνα θα μπορούσαν να αναχθούν στο σύνολο για στοιχειοθέτηση σχετικών συμπερασμάτων.
Διαγραμματικά, η παρούσα διπλωματική εργασία συνδυάζει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους οικισμούς της Βόρειας Κέρκυρας μέσω της θεωρητικής – βιβλιογραφικής έρευνας και της επεξεργασίας στοιχείων πρωτογενούς εργασίας καταγραφής.
Λέξεις κλειδιά: κάτοικοι, οικήσεις, μορφολογία οικιστικού χώρου, οικιστική εξέλιξη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της εργασίας, τους επιβλέποντες καθηγητές Αντωνίου Γεώργιο, Μαμαλούκο Σταύρο και Οικονόμου Αινεία, καθώς επίσης το Γεράσιμο Δημουλά, το Σταμάτη Κυριάκη, την Αλεξάνδρα Ρουβά, το Νίκο Τσιαΐρη, και τέλος τους κατοίκους των χωριών.    
                                                        
            Μαρία Κυριάκη
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα χαρτών, πινάκων, γραφημάτων, εικόνων